Struktura

Vendim nr. 81, datë 14.2.2018 “PËR KRIJIMIN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË SË BLERJEVE TË PËRQENDRUARA.”

Organizimi i ABP-së përcaktohet me rregullore e brendshme/Vendim të Këshillit të Ministrave dhe nuk mund të rishikohet në të ardhmen e afërt. Organigrama e ABP-së, sipas Urdher nr. 3 date 12.01.2021, paraqet strukturën e mëposhtme:

 

Organika  e ABP-së lidhur me strukturen e pagave perkatese, paraqet strukturën e mëposhtme: