Lista e objekteve të prokurimit


Detaje

Në këtë kategori do të përfshihen të gjitha pjesët e këmbimit për shërbimet profilaktike: vaj hidraulik dhe motorri, graso, antifrizë, alkool frenash, etj.


Detaje

Në këtë kategori përfshihen: uniformat e strukturave të rendit, gardës, doganave, hetimit tatimor, punonjësve të shërbimit civil, të personelit mjekësor, rojet, pastruesit, shërbimi postar, etj. Këtu përshihen edhe veshjet sportive të tilla si: tuta, bluza, etj. Në këtë kategori përfshihen edhe elementët e tjerë përbërës të unifomave të mësipërme si: rripa, stema, grada, etj. Përjashtimisht, Ministria e Mbrojtjes lejohet t’i zhvillojë vetë procedurat e prokurimit për këtë kategori objektesh.


Detaje

Në këtë kategori përfshihen të gjitha Ilojet e këpucëve, në varësi të aktivitetit që ushtron autoriteti kontraktor si: këpucë uniforme, stërvitje, klasike, sportive (atlete).


Detaje

Në këtë kategori do të përfshihet vetëm shërbimi katering (gatim dhe shpërndarje) për autoritetet kontraktore, të cilat e ofrojnë këtë shërbim për të tretët gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre.


Detaje

Në këtë kategori përfshihen të gjitha materialet që përdoren nga autoritetet kontraktore për të siguruar vijueshmërine e veprimtarisë së tyre të përditshme.


Detaje

Në këtë kategori përfshihen të gjitha Ilojet e karburantit që i shërbejnë autoriteteve kontraktore për ushtrimin e veprimtarisë së përditshme, përveç vajguri Jet A1.


Detaje

Në këtë kategori do të pëfshihen shërbimet e parashikuara nga autoriteti kontraktor për gjelbërimin e ambjenteve të jashtme të autoritetit kontraktor.


Detaje

Në këtë kategori do të përfshihen të gjitha shpenzimet që parashikohen të prokurohen nga autoriteti kontraktor për blerjen e pajisjeve laboratorike të ndryshme, të cilat shkojnë në funksion të veprimtarisë së tyre, me përjashtim të atyre me natyrë mjekësore.


Detaje

Në këtë kategori përfshihen: tavolina, karrike, skrivani, poltrona, varëse rrobash, etazherë, kasaforta, dollape druri, komodina, si dhe materiale të tjera që janë në funksion të mobilimit të zyrës.


Detaje

Në këtë kategori përfshihet shërbimi i pastrimit të ambienteve të brendshme dhe të jashtme të autoriteteve kontraktore.


Detaje

Në këtë kategori do të përfshihen të gjitha nevojat që ka autoriteti kontraktor për shërbimin e printimit, botimeve të ndryshme apo materialeve të shtypshkrimit.


Detaje

Në këtë kategori do të përfshihen të giitha Ilojet e sigurimit të automjeteve si psh: TPL dhe Kasko


Detaje

Në këtë kategori do të përfshihen të gjitha materialet e nevojshme për autoritetet kontraktore, të cilat në ushtrim të veprimtarisë së tyre ofrojnë shërbimin e fjetjes si, veshmbathje, çarçatè, peshqirë etj.


Detaje

Në këtë kategori do të përfshihen: tonera për printer, faks, fotokopje.

 

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara planifikon dhe kryen procedurat e prokurimit për mallrat dhe shërbimet e mëposhtme, duke filluar nga data 1 janar 2019.Detaje

Në këtë kategori do të përfshihen mirëmbajtja apo riparimi i sistemit qendror të ngrohje-ftohjes që përdorur autoriteti kontraktor.


Detaje

Në këtë kategori do të përfshihen të gjitha shërbimet e parashikuara në kuadër të riparimmirëmbajtjes së automjeteve.


Detaje

Në këtë kategori do të përfshihen: të gjitha shpenzimet që parashikohen nga autoriteti kontraktor për mirëmbajtjen e impiantëve elektrike.


Detaje

Në këtë kategori do të përfshihen shërbimi i ruajtjes së objekteve dhe sigurisë së tyre fizike, transportimi dhe shoqërimi i vlerave monetare dhe sendeve të çmuara.


Detaje

Në këtë kategori do të përfshihen të gjitha shpenzimet që parashikohen të prokurohen nga autoriteti kontraktor për artikujt ushqimorë, të cilat i shërbejnë veprimtarisë së tij. Këtu përfshihen blerja e artikujve ushqimorë për burgiet dhe institucionet e tjera të ngiashme


Detaje

Në këtë kategori do të përfshihen blerje dhe instalim kondicionerësh.


Detaje

Në këtë kategori do të pëfshihen shërbimet e parashikuara nga autoriteti kontraktor për gjelbërimin e ambjenteve të jashtme të autoritetit kontraktor.


Detaje

Në këtë kategori do të pëfshihen punimet dhe shërbimet e ndryshme, që mund të ketë nevojë autoriteti kontraktor si, mirëmbajtje rutinë të rrugëve, pastrime të tyre, zhbllokim pusetash si dhe mirëmbajtjet dimërore.