Drejtoria e Standardeve dhe Monitorimit

Drejtoria e Standardeve dhe Monitorimit është e ndarë në dy  sektorë:

1-Sektori i Standardeve duhet të unifikojë specifikimet teknike për mallra dhe shërbime të të njëjtit lloj, në përputhje me standardet e miratuara, në bashkëpunim me specialistët e fushave të institucioneve përgjegjëse ose specialistë të jashtëm, vendas a të huaj, e të hartojë katalogët e standardeve, të cilët miratohen me udhëzim të ministrit të Brendshëm.

2-Sektori I Monitorimit ka të drejtë të monitorojë në çdo kohë zbatimin e kontratave nga autoritetet kontraktore. Në përfundim të monitorimit harton një raport për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës. Një kopje e këtij raporti i dërgohet Agjencisë së Prokurimit Publik.

Për të marrë më shumë informacion mund të dërgoni një email tek adresa: standardetmonitorimi.abp@mb.gov.al