Drejtoria e Shqyrtimit të Ankesave të Prokurimeve të Përqendruara

Merret me shqyrtimin e ankesave të ardhura pranë agjencisë. Kjo konsiston në shqyrtimin e ankesave të ardhura nga operatorët ekonomikë të interesuar në procedurat e prokurimit të botuara në faqen e APP-së për dokumentat e tenderit (DST, kriteret) ose për vlerësimin ndaj tyre . Komisioni I shqyrtimit të ankesave shprehet me vendim kundrejt operatorëve duke zbatuar me përpikmëri afatet sipas ligjit 9643 dhe VKM 914.

Për të marrë më shumë informacion ose për ankesa mund të dërgoni një email tek adresa: ankesat.abp@mb.gov.al