Trajnime

ASPA TRAINING 10 ditor

Dita 1

 • Hyrje e shkurtër ,roli i Prokurimit Publik si dhe fazat qe kalon ky proces. Më pas u diskutua planifikimi dhe zhvillimi i procedurës.
 • Një tjetër sesion kishte te bënte dhe me Komponentët e Prokurimit Publik, fushat e zbatimit si dhe përjashtimet.
 • Parimet themelore të prokurimit publik ishte sesioni i tretë.

Dita 2

 • Dita e dytë filloi me Specifikimet Teknike.
 • Kriteret për kualifikimin dhe kriteret e vlerësimit.
 • Kontratat e punëve publike ose llojet e tyre.
 • Specifikimet teknike në rastin e kontratave të punëve.

Dita 3

 • Dita e tretë filloi me kriteret e përzgjedhjes në rastin e kontratave të punëve.
 • Kishte goxha diskutime si dhe studime mbi raste te ndryshme.

Dita 4

 • Dita e 4 filloi me kontratat e mallrave .
 • Vazhdoi me specifikimet teknike në rastin e kontratave të mallrave.
 • Diskutuam mbi kriteret e përzgjedhjes në rastin e kontratave të mallrave.

Dita 5

 • Dita e 5 filloi me kontratat e shërbimeve dhe vazhdoi me specifikimet teknike në rastin e kontratave të shërbimeve.
 • Vazhduam me kriteret e përzgjedhjes në rastin e kontratave të shërbimeve.

Dita 6

 • Dita e 6 kishte te bënte me diskutimin mbi portalin e Sistemit te Prokurimit elektronik. Filtrimi i informacioneve të ndryshme, hapat që ndiqen para fillimit të punës për krijimin e një procedure prokurimi në sistem.
 • Prezantimi i rolit të Administratorit të Sistemit te Autoritetit Kontraktor, të drejtat dhe detyrimet e tij në sistem.
 • Krijimi i procedurës “Blerje me vlerë të vogël” në sistem (Krijimi, Vlerësimi, Përfundimi).

Dita 7

 • Dita e t filloi me krijimin e një procedure prokurimi me vlerë mbi 800000 lekë si dhe hapat që duhet të ndiqen nga zyrtari i autorizuar i Njësisë së Prokurimit
 • Vlerësimi i procedurës në sistem nga anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe përfundimi i procedurës.
 • Trajtim i përgjithshëm i Marrëveshjes Kuadër, logjika e përdorimit të saj si dhe përcaktimet në LLP dhe VKM për Prokurimet Publike.
 • Marrëveshjet Kuadër/ qëllimi dhe palët duke përfshirë llojet e Marrëveshjes Kuadër.

Dita 8

 • Dita e 8 filloi me dhënien e kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër dhe planifikimi i saj.
 • Prokurimi dhe Menaxhimi i Marrëveshjeve Kuadër.
 • Raste Studimore.

Dita 9

 • Dita e 9 filloi me sistemin e rishikimit administrativ të drejtën e ankimit dhe shkallët që ndjek.
 • Institucionet kompetente dhe lloji i vendimmarrjes.
 • Raste studimore.

Dita 10

 • Dita e 10 filloi me Kuadrin ligjor dhe politikat antikorrupsion.
 • Korrupsioni në fushën e prokurimeve publike, menaxhimi i riskut.
 • Në fund të këtyre ditëve ne zhvilluam dhe provimin.