Miresivini ne faqen e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara

Pyetjet me te shpeshta

1.Çfare funksioni ka ABP?

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, në vijim “Agjencia”, organizohet dhe funksionon si institucion qendror, person juridik publik, buxhetor, në varësi të ministrit të Brendshëm, në vijim ministri, me seli në Tiranë.

Agjencia, si organ qendror blerës, i autorizuar me vendim të Këshillit të Ministrave, ka si mision kryerjen e procedurave të prokurimit të fondeve buxhetore me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive, institucioneve në varësi të Kryeministrit e të Ministrave të linjës, për blerjen e mallrave dhe të shërbimeve të përcaktuara në aktin nënligjor përkatës.

2.Çfarë është unifikimi I standardeve ?

Agjencia unifikon specifikimet teknike për mallra dhe shërbime të të njëjtit lloj, në përputhje me standardet e miratuara, në bashkëpunim me specialistët e fushave të institucioneve përgjegjëse ose specialistë të jashtëm, vendës a të huaj, dhe harton katalogët e standardeve, të cilët miratohen me udhëzim të ministrit.

3.Ku konsiston monitorimi I kontratës ?

Agjencia monitoron në çdo kohë zbatimin e kontratave nga autoritetet kontraktore. Në përfundim të monitorimit harton një raport për korrektësinë dhe cilësinë e zbatimit të kontratës, një kopje e të cilit i dërgohet Agjencisë së Prokurimit Publik.

4.Çfarë janë marrëveshjet kuadër? Çfarë lloji janë ?

http://app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=febe3a6f-9b40-41a2-b618-0382665f676f

5.Nëse kam një ankesë ku duhet të ankohem?

Pranë Agjencisë sonë është drejtoria e ankesave e cila shqyrton ankesën e operatorit ekonomik.

Pasi merret një vendim nga drejtoria e ankesave , operatori ekonomik ka të drejtën ti drejtohet KPP, në qoftë se ka kundërshtime në lidhje me vendimet e kësaj drejtorie.

  1. Nëse ka probleme në zbatueshmërinë e kontratës si duhet zgjidhur?

Nëse ka probleme në zbatueshmërinë e kontratës si nga ana e operatorëve ekonomikë si dhe nga autoritetet kontraktorë ,ato mund të drejtohen tek Drejtoria e Standardeve dhe e Monitorimit të Cilësisë, e cila ka të drejtën sipas VKM 82 të kontrollojë korrektësinë dhe zbatueshmërinë e kontratës. Në fund kjo drejtori del në një raport përfundimtar drejtuar Autoritetit Kontraktor dhe Agjencisë së Prokurimeve Publike e cila ka të drejtë vendimmarrje ndaj subjekteve të kontratës/

7.Si janë kriteret dhe afatet e nevojave institucionale për mallrat dhe shërbimet ?

Çdo autoritet kontraktor në bazë të veprimtarisë institucionale paraqet me shkresë zyrtare nevojat që ka institucioni për të bërë blerjen e mallrave ose shërbimeve të caktuara në ligj. Kjo fazë proceduriale ka afatin e vet ligjor dhe një formë të caktuar për paraqitjen e këtyre nëevojave institucionale për mallra dhe shërbime duke e bazuar në standardet e vendosura nga Agjencia e Blerjeve të Përqendruara.

  1. Çfarë procedure duhet të ndjekin Autoritetet Kontraktore në qoftë se kërkesat e paraqitura për nevojat institucionale mbi mallra ose shërbime nuk janë në përputhje me kriteret ligjore ?

Për të shmangur mospjesëmarrjen në procedurat e prokurimit , Agjencia e Blerjeve të Përqendruara nëpërmjet Drejtorisë Teknike zhvillon një fazë proceduriale shumë të rëndësishme e cila quhet përpunimi i të dhënave. Në këtë fazë zhvillohet kontrolli juridik për përputhjen e nevojave institucionale me ligjin dhe VKM. Gjithashtu në këtë fazë bëhen sygjerime për Autoritetin Kontraktor mbi ndryshimin e specifikimeve teknike dhe nevojave të ndryshme, nëse formulimi i tyre çon drejt një favorizimi ose diskriminimi të një apo disa operatorëve të tjerë.

Me te fundit