Miresivini ne faqen e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara
Të tjera

Njoftim për Autoritet Kontraktore zbatuese të VKM 82/2018

Drejtuar: Autoriteteve Kontraktore zbatuese të VKM 82/2018

Nga: Agjencia e Blerjeve të Përqendruara

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara (këtu e në vijim “ABP”), në zbatim të Vendimit të Këshillimit të Ministrave nr.82, datë 14.2.2018 “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra dhe shërbime”, në cilësinë e Organit Qendror Blerës është ngarkuar për zhvillimin e procedurave të prokurimit,për mallra dhe shërbimet e përcaktuara në pikën 1 të këtij vendimi.  Për më shumë klikoni linkun: http://www.app.gov.al/GetData/DownloadDoc?documentId=54429d81-5eb1-4532-a4e0-d59a55af4001

Me te fundit