Miresivini ne faqen e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara
Të tjera

Takim i hapur për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje pjesësh këmbimi për automjete, për shërbimet profilaktike”, konkretisht në lidhje me specifikimet teknike dhe unifikimin e tyre

Në datën 16.11.2018 ora 11:00 u zhvillua takimi i hapur me disa operatorë ekonomik  të cilët kanë objekt veprimtarie ekonomike shitjen e pjesëve të këmbimit për autojmete , për të diskutuar rreth problematikave dhe sygjerimeve për procedurën e prokurimit me objekt “Blerje pjesësh këmbimi për automjete, për shërbimet profilaktike”, konkretisht në lidhje me specifikimet teknike dhe unifikimin e tyre.

 

Me te fundit