Miresivini ne faqen e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara

Per te ditur me shume rreth nesh

Per te  mesuar per legjislacionet

 

Misioni dhe objektivat tona

transparence
TRANSPARENCË
profesionalizm
PROFESIONALIZËM
integritet
INTEGRITET

DREJTORIA

E STRANDARDEVE DHE MONITORIMIT TË CILËSISË

Më tepër informacion

DREJTORIA

E SHQYRTIMIT TË ANKESAVE
TË PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA

Më tepër informacion

STRUKTURA PËRBËRËSE

DREJTORIA

TEKNIKE

Më tepër informacion

DREJTORIA

E ZHVILLIMIT TË PROKURIMEVE

Më tepër informacion

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara është person juridik publik i krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 81 datë 14.02.2018,  i cili organizohet dhe funksionon në varësi të Ministrit të Brendshëm. Agjencia në cilësinë e organit qendror blerës, gëzon kompetencat dhe tagrat ligjore për kryerjen e procedurave të prokurimit të fondeve buxhetore me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive, institucioneve në varësi të Kryeministrit e të ministrave të linjës, për blerjen e mallrave dhe të shërbimeve të përcaktuara në aktin nënligjor përkatës. E gjithë veprimtaria e ABP-së bazohet në kuadrin ligjor dhe parimet që udhëheqin procesin e prokurimit publik në Republikën e Shqipërisë. Misioni i saj është plotësimi në kohë dhe cilësi i kërkesave dhe nevojave të Autoriteteve Kontraktore, duke garantuar një proces të drejtë, të barabartë e jo diskriminues për operatorët ekonomik. Agjencia drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm, i cili organizon dhe drejton të gjithë veprimtarinë e këtij institucioni. ABP-ja ndahet në katër drejtori të cilat janë: Drejtoria e Standardeve dhe e Monitorimit të Cilësisë, Drejtoria Teknike, Drejtoria e Zhvillimit të Prokurimeve dhe Drejtoria e Shqyrtimit të Ankesave të Blerjeve të Përqendruara.

 

 

 

premium-image

Per me shume informacion dhe pyetje te tjera  na kontaktoni duke plotesuar formularin.

-

Na kontaktoni

Me te fundit