Miresivini ne faqen e Agjencisë së Blerjeve të Përqëndruara

Per te ditur me shume rreth nesh

Per te  mesuar per legjislacionet

 

Misioni dhe objektivat tona

transparence
TRANSPARENCË
profesionalizm
PROFESIONALIZËM
integritet
INTEGRITET

DREJTORIA

E STRANDARDEVE DHE MONITORIMIT

Më tepër informacion

DREJTORIA

E SHQYRTIMIT TË ANKESAVE
TË PROKURIMEVE TË PËRQENDRUARA

Më tepër informacion

STRUKTURA PERBERESE

DREJTORIA

TEKNIKE

Më tepër informacion

DREJTORIA

E ZHVILLIMIT TE PROKURIMEVE

Më tepër informacion

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, në vijim “Agjencia”, organizohet dhe funksionon si institucion qendror, person juridik publik, buxhetor, në varësi të ministrit të Brendshëm, në vijim ministri, me seli në Tiranë. Agjencia, si organ qendror blerës, i autorizuar me vendim të Këshillit të Ministrave, ka si mision kryerjen e procedurave të prokurimit të fondeve buxhetore me vlerë mbi kufirin monetar të prokurimeve me vlera të vogla, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive, institucioneve në varësi të Kryeministrit e të ministrave të linjës, për blerjen e mallrave dhe të shërbimeve të përcaktuara në aktin nënligjor përkatës.Ka buxhetin e vet, i cili është pjesë e buxhetit të Ministrisë së Brendshme.Agjencia ka stemën dhe vulën zyrtare. Stema përbëhet nga stema e Republikës së Shqipërisë me shënimet: “Republika e Shqipërisë, Ministria e Brendshme, Agjencia e Blerjeve të Përqendruara”, në përputhje me përcaktimet e vendimit të Këshillit të Ministrave për mënyrën e përdorimit të stemës së Republikës së Shqipërisë. Agjencia drejtohet nga drejtori i Përgjithshëm, i cili organizon dhe drejton të gjithë veprimtarinë e kësaj Agjencie dhe përgjigjet para ministrit. Ajo ndahet në katër drejtori të tjera të cilat janë : Drejtoria  Standardeve dhe e Monitorimit të Cilësisë, Drejtoria Teknike, Drejtoria e Zhvillimit të Prokurimeve dhe Drejtoria e Ankesave.

premium-image

Per me shume informacion dhe pyetje te tjera  na kontaktoni duke plotesuar formularin.

-

Na kontaktoni

Me te fundit